VIGO System z nową strategią

VIGO System chce kontynuować rozwój na globalnym rynku fotoniki i poszerzyć działalność o nowe obszary, utrzymując tempo wzrostu przychodów na poziomie 20-30% rocznie oraz wysokie marże.

Producent najbardziej zaawansowanych detektorów średniej podczerwieni oraz materiałów półprzewodnikowych przedstawił plany rozwoju na lata 2021-26. Zarząd VIGO System określił najbardziej perspektywiczne szanse biznesowe na rynku fotoniki, których wykorzystanie może pozwolić na realizację strategii wzrostu. Są to:

  • Eksploracja rynku detektorów MCT (HgCdTe), w tym ekspansja (geograficzna, segmentowa) w obszarach rynku nieobjętych regulacjami wyłączającymi stosowanie rtęci i kadmu w detektorach,
  • Rozwój technologii detektorów i modułów podczerwieni z materiałów powstałych na bazie związków z III i V grupy układu okresowego pierwiastków, zgodnych ze wspólnotową dyrektywą Restriction of Hazardous Substances (RoHS),
  • Rozwój epitaksji materiałów półprzewodnikowych III-V oraz produkcji źródeł bliskiej podczerwieni (laserów VCSEL),
  • Rozwój technologii źródeł podczerwieni,
  • Rozwój technologii systemów optoelektronicznych i fotonicznych układów scalonych dla średniej oraz krótkiej podczerwieni,
  • Rozwój technologii matryc detektorów podczerwieni.

Realizacja nowej strategii podzielona jest na dwa etapy.

W I etapie, obejmującym lata 2021-2023 spółka zamierza koncentrować się na kontynuacji rozpoczętych projektów rozwojowych, w tym technologii fotonicznych układów scalonych, detektorów z materiałów III-V, epitaksji materiałów półprzewodnikowych, technologii źródeł podczerwieni. Ważny jest też rozwój rozwoju bazy technologicznej i technicznej, wspólnych dla kluczowych inicjatyw prowzrostowych poprzez inwestycje w R&D oraz uniwersalną infrastrukturę. Kolejnym z planowanych działań jest dokonanie, m. in. w oparciu o efekty projektów R&D, analizy sytuacji rynkowej, wyboru najbardziej perspektywicznych i najlepiej rokujących inicjatyw wzrostowych, oraz przygotowanie planu inwestycyjnego niezbędnego dla ich realizacji.

W II etapie spółka będzie koncentrować się na wdrożeniu najbardziej perspektywicznych inicjatyw wzrostowych. Ponadto VIGO System zamierza kontynuować ekspansję na nowe rynki geograficzne i produktowe, w tym inwestować w rozwój własnych struktur sprzedaży na kluczowych rynkach. Ambicją zarządu jest utrzymanie tempa wzrostu przychodów na poziomie 20-30% rocznie oraz wysokiej rentowności podstawowej działalności operacyjnej, w tym marży brutto na sprzedaży powyżej 60% oraz rentowności EBITDA powyżej 40%. VIGO System szacuje potencjał wzrostu przychodów ze sprzedaży oraz EBITDA  na:

  • 67 mln zł przychodów i 29,5 mln zł EBITDA w 2021 r.,
  • 80 mln zł przychodów i 33,5 mln zł EBITDA w 2022 r.,
  • 100 mln zł przychodów i 40 mln zł EBITDA w 2023 r.

 

Dla osiągnięcia celów strategicznych spółka planuje w okresie 2021-2023 inwestycje w badania i rozwój oraz infrastrukturę techniczną w wysokości 30-40 mln zł rocznie, finansowane ze środków własnych oraz dofinansowania publicznego do prac badawczo-rozwojowych.

 

Share on facebook
Share on twitter