We do not have vacancies right now.

Nevertheless, if you think that we really need you in our team – take a chance to proove it!

Formularz rekrutacyjny

Załącz dokumenty

Jeśli chcesz załączyć więcej niż 1 plik, spakuj je do archiwum ZIP. Maksymalny rozmiar pliku to 20MB.


Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne kandydata powinny zawierać klauzulę „Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; (Dz. U 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji w Vigo System S.A. oraz oświadczenie o przyjęciu do wiadomości następujących informacji:

  1. Administratorem Danych Osobowych przekazanych w dokumentach rekrutacyjnych jest VIGO System S.A, zwany dalej Administratorem.
  2. Siedziba Administratora Danych Osobowych mieści się w Ożarowie Mazowieckim (05 - 850) przy ulicy Poznańskiej 129/133.
  3. Można skontaktować się z Administratorem przez kontakt ado@vigo.com.pl
  4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z rekrutacją na dane stanowisko oraz do podjęcia niezbędnych działań dla celów procesu rekrutacyjnego.
  5. Dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po jego zakończeniu.
  6. Administrator nie zamierza przekazywać danych innym odbiorcom ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.
  7. Osoba aplikująca ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie aplikującej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. W oparciu o posiadane dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.