Wieloelementowe detektory podczerwieni do bezkontaktowej diagnostyki multifunkjconalnej

RPMA.01.02.00-14-b451/18-00
Czas realizacji: 01.03.2020 – 31.01.2022
Koordynator: VIGO System S.A.
Koszty kwalifikowane: 5 296 569,00 PLN
Kwota dofinansowania: 3 644 130,75 PLN

Opis projektu:

W dniu 28.02.2020 Spółka zawarła umowę o dofinansowanie projektu badawczego RPMA.01.02.00-14-b451/18-00 pt.: „Wieloelementowe detektory podczerwieni do bezkontaktowej diagnostyki multifunkjconalnej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt realizowany jest przy współpracy z Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego. Całkowita wartość Projektu wynosi 5 448 222,72 PLN, w tym wydatki kwalifikowane to 5 296 569,00 PLN, zaś wysokość dofinansowania wynosi 3 644 130,75 PLN, co stanowi 63,82% całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Koszty kwalifikowane VIGO System S.A. wynoszą 4 726 399,00 PLN, zaś dofinansowanie dla Spółki wynosi 3 073 960,75 PLN.

Głównym celem projektu jest opracowanie nowej rodziny sensorów – modułów detekcyjnych z wieloelementowymi detektorami podczerwieni do optoelektronicznych systemów stosowanych w obszarach: “bezpieczna żywność” i “inteligentne systemy zarządzania”.
Potencjalne zastosowania takich sensorów są bardzo szerokie, a najważniejsze z nich to: systemy wykrywania pozostałości środków ochrony roślin i naturalnych zanieczyszczeń w produktach spożywczych, do kontroli jakości żywności, systemy bezpieczeństwa w transporcie, systemy pomiarowe wykorzystujące promieniowanie elektromagnetyczne do zastosowań przemysłowych, urządzenia zwiększające bezpieczeństwo, wydajność precyzję obróbki laserowej materiałów, systemy umożliwiające punktowy (w tym również wielopunktowy) pomiar temperatury w różnych środowiskach, do diagnostyki, systemy sensorów zbierających dane, do monitorowania stanu maszyn i urządzeń w tym statków kosmicznych i rakiet.

Projekt obejmuje zarówno badania przemysłowe obejmujące projektowanie warstw epitaksjalnych i struktur detekcyjnych dla wieloelementowych detektorów podczerwieni, opracowanie wieloelementowych detektorów podczerwieni, opracowanie elektroniki dla tych detektorów, jak i rozwojowe obejmujące optymalizację warstw epitaksjalnych, struktur detekcyjnych i konstrukcji wieloelementowych detektorów podczerwieni, Integrację z elektroniką i optymalizację modułów z wieloelementowymi detektorami podczerwieni jako końcowego produktu.