Calendar of events

15 November 2019Quarterly report for Q3 2019
30 August 2019Semiannual report for 1H 2019
15 May 2019Quarterly report for Q1 2019
15 March 2019Separate annual report

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR) wprowadza pojęcie tzw. okresów zamkniętych w 2017 roku przewidziane dla  osób pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta, na rzecz których został nałożony zakaz dokonywania żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty – 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem przez Emitenta raportów okresowych

Okresy zamknięte:

  • 16 października 2019 – 15 listopada 2019
  • 31 lipca 2019 – 30 sierpnia 2019
  • 15 kwietnia 2019 – 15 maja 2019
  • 13 lutego 2019 – 15 marca 2019

Spółka nie będzie publikowała:

  • raportu za IV kwartał 2019 r.
  • raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2019

Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (http:/www.vigo.com.pl/) w zakładce “Relacje inwestorskie”.