Calendar of events

March 4th, 2022 Separate annual report
May 6th, 2022 Quarterly report for Q1 2022
August 26th, 2022 Semiannual report for 1H 2022
November 4th, 2022 Quarterly report for Q3 2022

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR) wprowadza pojęcie tzw. okresów zamkniętych w 2017 roku przewidziane dla osób pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta, na rzecz których został nałożony zakaz dokonywania żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty – 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem przez Emitenta raportów okresowych

Okresy zamknięte:
  • 6 października 2021 – 5 listopada 2021
  • 28 lipca 2021 – 27 sierpnia 2021
  • 7 kwietnia 2021 – 7 maja 2021
  • 3 lutego 2021 – 5 marca 2021
Spółka nie będzie publikowała:
  • raportu za IV kwartał 2021 r.
  • raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2021
Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (http:/www.vigo.com.pl/) w zakładce “Relacje inwestorskie”.