Calendar of events

06 November 2020Quarterly report for Q3 2020
28 August 2020Semiannual report for 1H 2020
08 May 2020Quarterly report for Q1 2020
06 March 2020Separate annual report

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR) wprowadza pojęcie tzw. okresów zamkniętych w 2017 roku przewidziane dla  osób pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta, na rzecz których został nałożony zakaz dokonywania żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty – 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem przez Emitenta raportów okresowych

Closed periods:

  • 07.10.2020 – 06.11.2020
  • 29.07.2020 lipca – 28.08.2020
  • 08.05.2020 – 08.05.2020
  • 05.02.2020 – 06.03.2020

Spółka nie będzie publikowała:

  • raportu za IV kwartał 2020 r.
  • raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2020

Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (https://www.vigo.com.pl/) w zakładce “Relacje inwestorskie”.