Calendar of events

15 November 2018Quarterly report for Q3 2018
30 August 2018Semiannual report for 1H 2018
15 May 2018Quarterly report for Q1 2018
15 March 2018Separate annual report

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR) wprowadza pojęcie tzw. okresów zamkniętych w 2017 roku przewidziane dla  osób pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta, na rzecz których został nałożony zakaz dokonywania żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty – 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem przez Emitenta raportów okresowych

Closed periods

--

Spółka nie będzie publikowała:

  • raportu za IV kwartał 2018 r.
  • raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2018

Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.vigo.com.pl/) w zakładce “Relacje inwestorskie”.