ACCORDS – Koherentny Spektrometr Dyspersyjny

  • Czas trwania projektu: 01.01.2018 – 28.02.2020 – (NCBiR), 1.10.2017 – 20.09.2020 – (UE).
  • Całkowity koszt projektu: 364,25 EUR (NCBiR), 1 884 682 EUR (UE),

Opis projektu Accords:

W ramach projektu zostanie opracowany bardzo wrażliwy i selektywny, laserowy wielogatunkowy czujnik gazu do wykrywania otwartych ścieżek wycieku metanu, etanu i siarkowodoru z ekstrakcji ropy i gazu oraz rafinerii ropy naftowej. Czujnik będzie opierał się na technikach spektroskopii dyspersji laserowej (CLaDS) w obszarze spektralnym średniej podczerwieni (mid-IR) i wykorzystuje monolityczne, szeroko przestrajalne laserowe kwantowe lasery typu Vernier (QCL) oraz wysokopasmowe fotodetektory MCT.

W projekcie firma VIGO System opracuje zintegrowany moduł optoelektroniczny detektora, przeznaczony do spektrofotometru opracowywanego przez partnerów zagranicznych. Zadanie to wymaga modyfikacji dotychczasowej technologii montażu i testowania samego detektora oraz całego modułu detekcyjnego. Obecnie produkowane detektory są montowane w hermetycznej obudowie, a dopiero potem łączone z częścią elektroniczną przedwzmacniacza. W ramach pierwszej części projektu opracowana zostanie technologia montażu w której najważniejsze będzie opracowanie technologii pozycjonowania struktury detekcyjnej oraz testowanie liniowości, pola widzenia i czułości detektora. W drugim etapie, opracowany zostanie szybki ~1 GHz, liniowy, dopasowany impedancyjnie przedwzmacniacz. Ulepszana będzie również technologia hermetyzacji pod kątem zapewnienia długiej, bezawaryjnej pracy. W ostatnim etapie, wykonana będzie integracja detektora z przedwzmacniaczem, a całość będzie hermetyzowana. Po wykonaniu modułu detekcyjnego przewiduje się również przeprowadzanie testów i operacji kalibracyjnych urządzenia.

Firmy zrzeszone w konsorcjum:

  • ALPES Lasers S.A. (project coordinator)
  • MIRICO
  • VIGO System S.A