ACCORDS – Koherentny Spektrometr Dyspersyjny

  • Czas trwania projektu: 01.01.2018 – 28.02.2020 – (NCBiR), 1.10.2017 – 20.09.2020 – (UE).
  • Całkowity koszt projektu: 364,25 EUR (NCBiR), 1 884 682 EUR (UE),

Opis projektu Accords:

W ramach projektu zostanie opracowany bardzo czuły, selektywny, laserowy czujnik gazu do wykrywania wycieku metanu, etanu i siarkowodoru w wolnej przestrzeni z instalacji wydobywczych ropy naftowej i gazu oraz rafinerii ropy naftowej. Czujnik będzie wykorzystywał  technikę laserowej spektroskopii dyspersyjnej (CLaDS) w obszarze spektralnym średniej podczerwieni (mid-IR) i wykorzystywał monolityczne, szeroko przestrajalne laserowe kwantowe lasery typu Vernier (QCL) oraz wysokopasmowe fotodetektory MCT.

W ramach projektu firma VIGO System opracowała zintegrowany moduł optoelektroniczny detektora podczerwieni, przeznaczony do spektrofotometru opracowywanego przez partnerów zagranicznych. Zadanie to wymagało modyfikacji dotychczasowej technologii montażu i testowania samego detektora oraz całego modułu detekcyjnego. Obecnie produkowane detektory były montowane w hermetycznej obudowie, a dopiero potem łączone z częścią elektroniczną przedwzmacniacza. W ramach pierwszej części projektu opracowana została technologia montażu w której najważniejsze było opracowanie technologii pozycjonowania struktury detekcyjnej oraz testowanie liniowości, pola widzenia i czułości detektora. W drugim etapie, został zaprojektowany i wykonany szybki ~1 GHz, liniowy, dopasowany impedancyjnie przedwzmacniacz. Ulepszona została również technologia hermetyzacji pod kątem zapewnienia długiej, bezawaryjnej pracy. W ostatnim etapie, została wykonana integracja detektora z przedwzmacniaczem, a całość została zahermetyzowana. Po wykonaniu modułu detekcyjnego przeprowadzono szereg testów i operacji kalibracyjnych urządzenia a następnie całość przekazano współpartnerowi celem dalszej integracji systemu. Dostarczone moduły są jednym z głównych komponentów opracowanego w projekcie koherentnego spektrometru dyspersyjnego.

Firmy zrzeszone w konsorcjum:

  • ALPES Lasers S.A. (project coordinator)
  • MIRICO
  • VIGO System S.A