INDI5 – Immersyjny wysokotemperaturowy detektor z InAsSb zakresu średniej podczerwieni

Nr umowy: POIR 04.01.04-00-0027/16-00
Czas realizacji:  01.02.2017 – 31.01.2019
Koszty całkowite:  2 079 318.75 PLN
Koszty kwalifikowalne: 2 079 318.75 PLN
Wysokość dofinansowania: 1 693 929.38 PLN
Koordynator: Wojskowa Akademia Techniczna
Konsorcjant: VIGO System S.A.

Ciągle dominującym materiałem stosowanym do konstrukcji wysokotemperaturowych detektorów podczerwieni jest HgCdTe. Niemniej jednak, obecnie obowiązująca dyrektywa Unii Europejskiej wymusza wyeliminowanie związków rtęci w produkcji przemysłowej. Nie jest ona jednak w pełni egzekwowana ze względu na dominującą pozycję HgCdTe jako materiału strategicznego do produkcji detektorów podczerwieni, jak również ze względu na brak materiału alternatywnego. Ostatnie badania pokazują, że InAsSb jest materiałem o parametrach porównywalnych do HgCdTe, jednocześnie bardziej stabilnym technologicznie. Detektory z InAsSb będzie można stosować tam, gdzie konieczne jest zapewnienie m.in. wyższej odporności na trudne warunki eksploatacyjne i wysokiej jednorodności parametrów detektorów wieloelementowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, głównym celem projektu jest poznanie zjawisk fotoelektrycznych towarzyszących detekcji promieniowania w strukturach z InAsSb otrzymywanych metodą MBE oraz przeprowadzenie prac badawczych w zakresie określenia konstrukcji i opracowania technologii wytwarzania na ich bazie immersyjnych detektorów średniofalowego promieniowania podczerwonego osiągających wykrywalność bliską fundamentalnych granic oraz charakteryzujących niezawodnością i odpornością na narażenia środowiskowe.