Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT

Nr umowy: MAZOWSZE/0090/19-00
Czas realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2022
Całkowity koszt realizacji projektu: 20 645 225,82 PLN
Koszty kwalifikowane: 20 645 225,82 PLN
Kwota dofinansowania: 14 280 549,68 PLN 
Koordynator: VIGO System S.A.
Partner w projekcie: Wojskowa Akademia Techniczna

W dniu 03.12.2019 Spółka zawarła umowę o dofinansowanie projektu badawczego MAZOWSZE/0090/19-00 pt.: „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”.

VIGO System S.A. jest Liderem konsorcjum, w skład którego wchodzi także Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych Projektu wynosi 20 645 225,82 zł, zaś wysokość dofinansowania wynosi 14 568 592,02 zł, co stanowi 70,57% całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Koszty kwalifikowane VIGO wynoszą – 18 357 183,48 zł, zaś dofinansowanie dla VIGO – 12 280 549,68 zł.
Głównym celem projektu jest opracowanie sensorów na potrzeby przemysłu 4.0 i Internetu rzeczy. Zostaną opracowane i wdrożone do produkcji nowe rodziny sensorów:
– moduły detekcyjne z wieloelementowymi detektorami podczerwieni stosowane głównie do monitorowania procesów przemysłowych, pozwolą one na szybki i dokładny pomiar parametrów i ich zdalny bądź bezpośredni odczyt;
– miniaturowe moduły detekcyjne podczerwieni zapewniające prostotę obsługi użytkownikowi, wysoką dostępność poprzez minimalizację ceny, a mające masowe zastosowanie we wszelkich systemach sieci sensorowych.

Koncepcja Przemysłu 4.0 staje się rzeczywistością, w której ludzie, maszyny oraz procesy są ze sobą coraz bardziej zintegrowane, dzięki czemu produkcja staje się bardziej elastyczna i wydajna. Przemysł 4.0 to inteligentna linia produkcyjna, a jednym z ważniejszych wymiarów Przemysłu 4.0 jest inteligentny produkt. Internet rzeczy to koncepcja nierozerwalnie związana z Przemysłem 4.0, koncepcja, wedle której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane. Jednym z podstawowych rodzajów sieci realizujących różnego rodzaju idee Przemysłu 4.0 i Internetu rzeczy są sieci sensorowe w tym pracujące w zakresie podczerwieni.