Wizja i misja VIGO System

Wizja rozwoju VIGO System zakłada umocnienie pozycji firmy jako jednego z najbardziej innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw na rynku. Naszym celem jest:

  • Dostarczanie najbardziej zaawansowanych rozwiązań fotonicznych na świecie
  • Tworzenie unikalnych rozwiązań odpowiadające na indywidualne potrzeby klienta po przystępnej cenie
  • Oferowanie pełnej gamy produktów dla rynku podczerwieni – od materiałów fotonicznych poprzez komponenty i gotowe podsystemy sensoryczne

Model biznesowy

Prognozowany
rozwój rynku
Wsparcie publiczne
dla fotoniki
Potencjalne nowe
zastosowania
Cele
finansowe
Trendy na rynku
fotoniki
Program
inwestycyjny

Otoczenie rynkowe

Strategia stanowi odpowiedź na zachodzące na globalnym rynku fotoniki zmiany jak i antycypuje dalszą ewolucję rynku i szanse rozwojowe VIGO System z nich wynikające. Rynek fotoniki, którego częścią jest Spółka, wkroczył w fazę dynamicznego rozwoju. Rozwiązania fotoniczne upowszechniają się w nowoczesnej gospodarce, stanowiąc podstawę dla wielu produktów kierowanych zarówno na rynki masowe (elektroniki użytkowej – smartfonów np. laserowe systemy rozpoznawania twarzy, urządzeń rozrywki domowej, samochodów), jak i wyspecjalizowane, w tym przemysłowe (urządzenia do kontroli procesów przemysłowych, monitoringu jakości powietrza i wody, przemysł 4.0), czy medyczne. Rosnący rynek fotoniczny powoduje również zwiększone zapotrzebowanie na nowoczesne materiały półprzewodnikowe, a także na komponenty fotoniczne, takie jak: detektory podczerwieni oraz źródła promieniowania podczerwonego w szczególności silnie zintegrowane funkcjonalnie.

Będący składową rynku fotoniki obszar fotoniki średniej podczerwieni, na którym funkcjonuje Spółka, również rozwija się w szybkim tempie. Rosnący popyt na rozwiązania z obszaru średniej podczerwieni, związany jest m.in. z globalnymi trendami gospodarczymi i społecznymi (m.in. wzrost dbałości o środowisko) oraz rozwojem i popularyzacją technologii, owocującą nowymi zastosowaniami. Dynamiczny wzrost zapotrzebowania na wysokiej klasy sensory jest stymulowany również przez równoległy dynamiczny rozwój rozwiązań opartych o lasery kaskadowe, zapewniające wysoką czułość i dokładność pomiaru oraz selektywność badanych substancji, a także rozwój rynku laserów przemysłowych.

Popularyzacja technologii fotonicznych, w tym fotoniki średniej podczerwieni jest nieodłącznie związana z globalnym rozwojem technologii, rozbudową mocy produkcyjnych i wzrostem efektywności procesów wytwórczych, umożliwiających skokowy wzrost produkcji sensorów przy równoczesnym postępującym spadku cen jednostkowych sensorów, umożliwiających coraz to szersze zastosowanie ich w różnych dziedzinach. Ważnym dla rozwoju rynku jest współpraca między producentami kluczowych komponentów, umożliwiająca m.in. ich modularyzację.

Cele finansowe

Strategicznym celem VIGO System jest pomnażanie wartości Spółki dla Akcjonariuszy poprzez dynamiczny wzrost skali działalności, możliwy m.in. olbrzymiemu, nieustannie wzmacnianemu potencjałowi technologicznemu i jego efektywnemu wykorzystaniu oraz unikalnemu kapitałowi ludzkiemu. Kierunek rozwoju VIGO System wyznacza zaktualizowana w 2018 r. strategia rozwoju VIGO na lata 2016-2020.

Realizacja strategii, w ocenie Zarządu Spółki umożliwi VIGO System skokowy wzrost przychodów ze sprzedaży, do poziomu: 40 mln zł w 2018 roku oraz 80 mln zł w 2020 roku, przy utrzymaniu dotychczasowych, wysokich poziomów rentowności. Po roku 2020 Zarząd oczekuje utrzymania średniorocznego tempa wzrostu przychodów na poziomie 20-30%, zarówno dzięki wzrostowi sprzedaży obecnie rozwijanych produktów jak i sprzedaż nowych produktów (materiałów półprzewodnikowych dla fotoniki, zintegrowanych modułów detektorowo-laserowych oraz innych rozwiązań fotonicznych).

Główne założenia strategii

Zaktualizowana strategia VIGO 2020 zakłada oparcie rozwoju firmy o trzy biznesowe filary:

  • Rozwój produkcji detektorów podczerwieni,
  • Rozwój produkcji półprzewodnikowych materiałów dla fotoniki podczerwieni
  • Rozwój technologii kwantowych laserów kaskadowych.
  1. W podstawowym obszarze działalności Grupy – produkcji detektorów średniej podczerwieni, VIGO System za priorytet uznaje wzrost skali prowadzonej działalności. Strategia rozwoju Spółki zakłada wzrost mocy produkcyjnych do 100 tys. detektorów rocznie, co umożliwi wykorzystanie efektu skali oraz obniżenie cen detektorów. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki budowie nowej hali montażowej, uruchomienie produkcji w której planowane jest na 2019 r. W latach 2019-2020, w drugim etapie planowanych inwestycji, Spółka przeprowadzi inwestycje w poprawę jakości i efektywności produkcji, w tym w zwiększenie czystości technologicznej oraz wdrożenie nowych technologii processingu półprzewodników.
  2. Z uwagi na szybki wzrost rynku i duże zapotrzebowanie na innowacyjne materiały półprzewodnikowe Spółka zamierza uruchomić produkcję warstw epitaksjalnych z złożonych ze związków grupy III i V układu okresowego pierwiastków (pochodnych arsenku galu GaAs oraz fosforku indu InP). Materiały te są podstawowym składnikiem stosowanym do masowej produkcji szerokiego spektrum produktów fotonicznych i mikroelektronicznych (lasery i diody podczerwieni stosowane w elektronice użytkowej, produkcji LIDARów, kamer 3D, systemów rozpoznawania twarzy, skanowania 3D, czujników gazów, jak również tranzystory HEMT, diody mikrofalowe, kwantowe lasery kaskadowe). Produkcja będzie oparta o technologię MOCVD wdrożoną w Spółce od 2003 r. Spółka zamierza zainwestować w nowy, wydajny system epitaksjalny, umożliwiający masową produkcję warstw epitaksjalnych.
  3. Rozwój technologii kwantowych laserów kaskadowych. Spółka zamierza wykorzystać swoją silną pozycję głównego dostawcy detektorów do systemów opartych o lasery kaskadowe i rozwinąć własne produkty oparte o technologie laserów kaskadowych. W szczególności rozwój ten będzie dotyczył materiałów półprzewodnikowych oraz elektroniki sterującej, w tym rozwoju zintegrowanych, miniaturowych modułów detektorowo-laserowych. Spółka zamierza rozwijać partnerstwo w tej dziedzinie z producentami laserów kaskadowych.

Strategia rozwoju zakłada ponadto kontynuację polityki innowacji poprzez prowadzenie własnych prac badawczo-rozwojowych oraz rozwój inkubatora nowych technologii. Spółka będzie kontynuować prowadzenie prac badawczych i rozwojowych w celu ciągłego udoskonalenia parametrów technicznych produktów oraz utrzymania przewagi technologicznej VIGO nad konkurencją. Spółka planuje utworzenie centrum aplikacyjno-wdrożeniowego, co pozwoli, wykorzystując wiedzę i doświadczenie personelu VIGO, skrócić okres wdrażania nowych urządzeń. Dzięki wzmocnionej współpracy z klientami oraz instytucjami badawczymi możliwe będzie łatwiejsze dopasowanie do wymagań klienta. Równolegle Spółka będzie inwestować w nowe, innowacyjne przedsięwzięcia poprzez własny inkubator nowych technologii.

Pliki do pobrania: