POLITYKA PRYWATNOŚCI

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

 1. Postanowienia ogólne
  1. Administratorem danych osobowych jest VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113394, NIP: 5270207340, REGON: 010265179, kontaktowy adres e-mail: info@vigo.com.pl, telefon kontaktowy: +48 22 733 54 10 (dalej jako: „Administrator”).
  2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej znajdującej się pod adresem: vigo.com.pl (dalej jako „Strona Internetowa”).
  3. Przetwarzanie danych osobowych u Administratora odbywa się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1, dalej jako: „RODO”).
  4. Korzystanie ze Strony Internetowej nie wymaga dokonania rejestracji przez użytkownika oraz nie wymaga przekazywania jakichkolwiek danych osobowych. W ramach korzystania ze strony internetowej Administrator przetwarza dane o numerze IP użytkownika, które pozyskiwane są automatycznie w chwili odwiedzenia Strony Internetowej Administratora. Dane te są przechowywane w pliku dziennika na serwerze. Dane te są zbierane ze względów technicznych. Dane te mogą być przetwarzane w powiązaniu z innymi danymi osobowymi jedynie w razie wyrażenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych lub w sytuacjach przewidzianych przepisami.
 2. Polityka cookies
  1. Na Stronie Internetowej Administrator stosuje mechanizm tzw. plików „cookies”, tj. danych informatycznych, w szczególności plików tekstowych zapisywanych przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.
  2. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. użytkownicy mogą w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą Strony Internetowej.
  3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
  4. Większość plików cookies to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji, czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki. Niektóre z plików cookies pozwalają na identyfikację użytkownika w trakcie ponownego odwiedzenia Strony Internetowej, ponieważ nie są usuwane w sposób automatyczny.
  5. Administrator stosuje mechanizm plików cookies tylko w celach informacyjnych, aby usprawnić i ułatwić użytkownikom działanie Strony Internetowej, aby lepiej dopasować wygląd Strony Internetowej oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, w jaki sposób użytkownicy używają Strony Internetowej, co ma pomóc w poprawianiu funkcjonalności i zawartości Strony Internetowej.
 3. Przetwarzanie danych
  1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie przepisów prawa, tj. w szczególności gdy:
   • Administrator ma zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych;
   • jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
   • jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
  2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda użytkownika, użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem, jak również nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych na podstawie innej aniżeli zgoda użytkownika.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane.
 4. Odbiorcy danych osobowych
  1. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
   • upoważnionym przez Administratora osobom zatrudnionym u Administratora lub współpracującym z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych;
   • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie i w imieniu Administratora oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach (np. usługi firm zewnętrznych, podwykonawców, doradców prawnych, doradców finansowych lub księgowych, dostawców usług IT itp.);
   • organom państwowym lub innym podmiotom publicznym, w celu spełnienia wymogów prawnych.
  2. Przekazywanie lub udostępnianie danych osobowych użytkowników odbywa się z poszanowaniem praw użytkowników oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Środki ochrony danych osobowych
  1. Administrator chroni dane osobowe użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, jak również zapewnia środki organizacyjne i prawne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, mające na celu zagwarantowanie poufności danych osobowych użytkowników oraz ich wykorzystanie w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych.
  2. Administrator wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników. W szczególności Administrator stosuje najwyższej jakości zabezpieczenia techniczne i informatyczne, oraz zabezpieczenia fizyczne.
 6. Uprawnienia użytkowników
  1. Użytkownicy mogą kontaktować się w sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Administratora:
   • w formie pisemnej – na adres siedziby Administratora tj. VIGO System Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki;
   • w formie elektronicznej – na adres e-mail info@vigo.com.pl.
  2. Użytkownikom przysługują uprawnienia przewidziane przepisami RODO:
   • Prawo do uzyskania potwierdzenia czy ich dane są przetwarzane oraz dostępu do tych danych;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • żądania sprostowania lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
   • do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
   • wniesienia sprzeciwu;
   • usunięcia danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych w przepisach;
   • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych w przepisach.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności z ważnej przyczyny, o czym będzie informował poprzez umieszczenie nowej treści Polityki Prywatności na Stronie Internetowej.
  2. Administrator może umieszczać na Stronie Internetowej odnośniki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty niezależne od Administratora, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez przedmiotowe inne podmioty prowadzące inne strony internetowe.