Korekta raportu bieżącego ESPI nr 26/2016 ws. zmiany stanu posiadania

Raport bieżący nr 26/2016_K z dnia 14.12.2016 roku

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd VIGO System S.A. (dalej jako: „Spółka”) przekazuje korektę do raportu ESPI nr 26/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku, w związku z otrzymaną w dniu dzisiejszym korektą zawiadomienia z dnia 13 grudnia 2016 od Xarus Holdings Limited (dalej jako: Zawiadomienie”) stanowiącego podstawę do sporządzenia w/w raportu.
Xarus Holdings Limited w uzupełnieniu Zawiadomienia oświadczył, iż w odniesieniu do nabycia opisanego w przedmiotowym Zawiadomieniu nie istnieją instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7)-9) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Korekta zawiadomienia, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.