Korekta raportu okresowego- jednostkowego raportu rocznego za 2018 rok

Raport bieżący nr 4/2019 z dnia 15.03.2019 roku

Zarząd VIGO System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przekazuje do publicznej wiadomości korektę jednostkowego raportu rocznego za 2018 rok, podanego do publicznej wiadomości w dniu 15 marca 2019 roku.

Zarząd Spółki wyjaśnia, iż publikując Raport roczny błędnie zamieścił dane w sekcji Wybrane Dane Finansowe Raportu. Była to oczywista pomyłka pisarska, polegająca na wpisaniu danych finansowych za 2017 wyrażonych w PLN w kolumnie przeznaczonej dla danych za 2018 wyrażonych w EURO i odwrotnie.

W załączeniu przesyłamy załącznik z prawidłowymi wybranymi danymi finansowymi Spółki

Szczegółowa podstawa prawna

  • 15 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim