Przyjęcie Programu Motywacyjnego, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, Emisja warantów subskypcyjnych

Raport bieżący numer 26/2021 z dnia 18 października 2021 roku.

Zarząd emitenta, tj. VIGO System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), informuje, że w dniu 18 października 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie utworzenia Programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników VIGO System S.A. (dalej jako „Program Motywacyjny”)
Program motywacyjny oparty jest o następujące kluczowe założenia:
1. Celem Programu Motywacyjnego jest wprowadzenie dodatkowych mechanizmów motywujących Członków Zarządu i kluczowych pracowników Spółki i jej spółek zależnych (z wyłączeniem pracowników spółki Vigo We Innovation sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) do podejmowania działań prowadzących do zintensyfikowania rozwoju organicznego Spółki oraz uzyskania długofalowo możliwie wysokich wyników finansowych. Ponadto Program Motywacyjny przyczynić się ma do długotrwałego związania ze Spółką Członków jej Zarządu i jej kluczowych pracowników oraz jej spółek zależnych, co zapewni utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego prowadzenia spraw Spółki oraz jej spółek zależnych.
2. Program Motywacyjny realizowany będzie w drodze nieodpłatnego przyznawania uczestnikom Programu Motywacyjnego imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A i B uprawniających do objęcia nie więcej niż 29.160 (dwadzieścia dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („Akcje”).
3. Program Motywacyjny realizowany będzie w latach 2021-2023, w trzech etapach (przypadających na każdy rok kalendarzowy trwania Programu Motywacyjnego).
4. Uczestnikami Programu Motywacyjnego będą Członkowie Zarządu Spółki oraz kluczowi pracownicy Spółki i jej spółek zależnych (z wyłączeniem spółki Vigo We Innovation sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) wybrani przez Zarząd Spółki po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej spośród dyrektorów i zastępców dyrektorów lub innych pracowników odpowiedzialnych za realizację strategicznych inicjatyw Spółki oraz pracowników spółek zależnych pełniących funkcje kierownicze (z wyłączeniem spółki Vigo We Innovation sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
W związku z przyjęciem Programu Motywacyjnego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło:
a) regulamin Programu Motywacyjnego („Regulamin”) oraz upoważniło i zobowiązało Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wdrożenia i prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego, w szczególności odpowiednich czynności opisanych w Regulaminie;
b) emisję nie więcej niż 29.160 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A i B, w tym 11.664 Warrantów serii A przeznaczonych dla Członków Zarządu Spółki (40% Warrantów) oraz 17.496 Warrantów serii B przeznaczonych dla osób wybranych spośród Kluczowych Pracowników (60% Warrantów) w ramach trzech etapów Programu Motywacyjnego, pod warunkiem zarejestrowania zmian Statutu Spółki związanych z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dotyczącym emisji Akcji;
c) pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów;
d) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 29.160 zł w drodze emisji Akcji, tj. nie więcej niż 29.160 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
e) pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji;
f) posiadacz Warrantów będzie uprawniony do: a) objęcia Akcji w liczbie równej liczbie posiadanych przez niego Warrantów, po Cenie Emisyjnej równej 655,89 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć zł 89/100), odpowiadającej średniemu kursowi akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ważonemu wolumenem w okresie od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. z 10% dyskontem lub b) objęcia Akcji jedynie z części posiadanych Warrantów, po cenie nominalnej Akcji równej 1,00 zł (jeden złoty), pod warunkiem nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Spółki celem umorzenia pozostałej części posiadanych Warrantów, ustalając liczbę Akcji jaką może objąć i jednocześnie liczbę Warrantów jaka będzie podlegała umorzeniu według następujących wzorów:
A = W x (CR – CE) / CR
U = W – A
gdzie: A – liczba Akcji, którą Posiadacz Warrantów może objąć po cenie nominalnej Akcji; W – liczba Warrantów, którą Posiadacz Warrantów posiada; CR – cena rynkowa akcji Spółki odpowiadająca kursowi akcji Spółki na zamknięcie sesji notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia poprzedzającego dzień złożenia przez Posiadacza Warrantu Oświadczenia o Objęciu Akcji; CE – Cena Emisyjna; U – liczba Warrantów jaka będzie podlegała umorzeniu.
g) zmianę § 7 Statutu Spółki poprzez dodanie po ust. 1, ust. 1 a – 1 d w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki;
h) utworzenie kapitału rezerwowego w wysokości 15.300.601 zł z przeznaczeniem na finansowanie objęcia akcji Spółki serii E;
i) zasady finansowania przez Spółkę obejmowania Akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego;
j) wyraziło zgodę na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek z Członkami Zarządu Spółki w celu finansowania objęcia Akcji.