Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania Zarządu na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 9/2021 z dnia 27.05.2021 roku.

Zarząd emitenta, tj. VIGO System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 25 maja 2021 roku, w związku z upływem kadencji Zarządu, Rada Nadzorcza na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki podjęła uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu nowej 3-letniej wspólnej kadencji rozpoczynającej się w dniu 28 czerwca 2021 roku, ustalając że Zarząd będzie się składał z dwóch członków. Następnie Rada Nadzorcza na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki ponownie powołała Pana Adama Piotrowskiego do Zarządu Emitenta, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu oraz ponownie powołała do Zarządu Pana Łukasza Piekarskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu.

Członkowie Zarządu złożyli oświadczenia, że:

  • nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Emitenta;
  • nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez Emitenta, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu;
  • nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych;

W załączeniu Emitent przedkłada życiorysy członków Zarządu.

Życiorysy Zarządu VIGO System S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2080, tekst jednolity) oraz § 5 pkt 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku, poz. 757).