Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok 2014

Raport bieżący 6/2015 z dnia 10.03.2015 roku

Zarząd spółki Vigo S.A. („Spółka”) informuje iż jednostkowy raport roczny za 2014 rok, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 2/2015 z dnia 5 stycznia 2015 r. na dzień 23 marca 2015 r. zostanie opublikowany w dniu 16 marca 2015 roku.

Podstawa prawna:
§103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm)