Znaczne pakiety akcji – zmiana stanu posiadania

Raport bieżący nr 3/2014 z dnia 19-11-2014 roku

Zarząd Spółki VIGO System S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 17.11.2014 roku otrzymał od akcjonariuszy  Spółki zawiadomienia o zmianach udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (WZ) Spółki, które nastąpiły wskutek sprzedaży akcji Emitenta w ramach pierwszej oferty publicznej.

Zgodnie z treścią zawiadomień:

1. Pan Andrzej Maciak przed zmianą posiadał 51 600 akcji Spółki i był uprawniony do 51 600 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 7,44 %  ogólnej liczby głosów i 7,44 % kapitale zakładowym Vigo System S.A.  Po zmianie Pan Andrzej Maciak posiada 34 400 akcji uprawniających do wykonywania 34 400 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 4,96% ogólnej liczby głosów oraz 4,96 % w kapitale zakładowym Emitenta.  Do zmiany doszło 12 i 14 listopada 2014 r.

2. Pani Jadwiga Nowak przed zmianą posiadała  122 200 akcji Spółki i była uprawniona do 122 200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 17,61 % ogólnej liczby głosów i 17,61% w kapitale zakładowym Vigo System S.A. Po zmianie Pani Jadwiga Nowak  posiada 42 200 akcji uprawniających do wykonywania 42 200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,05 % ogólnej liczby głosów i 6,05%  w kapitale zakładowym Emitenta. Do sprzedaży akcji doszło 12 i 14 listopada 2014 r.

3. Pan Józef Piotrowski przed zmianą posiadał 122 200 akcji Spółki i był uprawniony do 122 200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 17,61 % ogólnej liczby głosów i 17,61% w kapitale zakładowym Vigo System S.A. Po zmianie Pan Józef Piotrowski posiada 86 650 akcji uprawniających do wykonywania 86 650 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki , co stanowi 12,49 % ogólnej liczby głosów i 12,49 % w kapitale zakładowym Emitenta. Do sprzedaży akcji doszło 12 i 14 listopada 2014 r.

4. Pan Krzysztof Węcław przed zmianą posiadał 27 600 akcji Spółki i był uprawniony do 27 600 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 3,98% ogólnej liczby głosów i 3,98% w kapitale zakładowym Vigo System S.A. Po zmianie Pan Krzysztof Węcław posiada 27 792 akcji uprawniających do wykonywania 27 792  głosów na walnym zgromadzeniu Spółki , co stanowi 4,00% ogólnej liczby głosów i 4,00 % w kapitale zakładowym Emitenta. Do zakupu akcji doszło 12 listopada 2014 r.

5. Pan Mirosław Grudzień przed zmianą posiadał 122 200 akcji Spółki i był uprawniony do 122 200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 17,61 % ogólnej liczby głosów i 17,61% w kapitale zakładowym Vigo System S.A. Po zmianie Pan Mirosław Grudzień posiada 42 200 akcji uprawniających do wykonywania 42 200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki , co stanowi 6,05 % ogólnej liczby głosów i 6,05 % w kapitale zakładowym Emitenta. Do sprzedaży akcji doszło 12 i 14 listopada 2014 r.

6. S Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) przed zmianą posiadał 147 000 akcji Spółki i był uprawniony do 147 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 21,2 % ogólnej liczby głosów i 21,2 % w kapitale zakładowym Emitenta. Po zmianie Fundusz posiada 104 000 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 104 000 głosów na walnym Zgromadzeniu Vigo System S.A., co stanowi 14,3 % ogólnej liczby głosów i 14.3 % w kapitale zakładowym Spółki. Do sprzedaży akcji doszło 12 i 17 listopada 2014 r. Zgodnie z informacją podaną w zawiadomieniu Fundusz nie zamierza  w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto, we wszystkich zawiadomieniach ww. akcjonariuszy stwierdzono, że:
– nie istnieją podmioty zależne od akcjonariuszy, które pośrednio lub bezpośrednio posiadają akcje Spółki
– akcjonariusze nie są stroną umowy, w o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit.c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 Nr 1382 z późn. zm.)

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539)