Kalendarium wydarzeń

3 marca 2022 Raport roczny za 2021 rok
6 maja 2022 Raport za I kwartał 2022 roku
29 sierpnia 2022 Raport półroczny za I półrocze 2022 roku
4 listopada 2022 Raport za III kwartał 2022 roku
Spółka nie będzie publikowała:
 • raportu za IV kwartał 2021 r.
 • raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2022

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR) wprowadza pojęcie tzw. okresów zamkniętych w 2017 roku przewidziane dla osób pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta, na rzecz których został nałożony zakaz dokonywania żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty – 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem przez Emitenta raportów okresowych

Okresy zamknięte:
 • 5 października 2022 – 3 listopada 2022
 • 31 lipca 2022 – 28 sierpnia 2022
 • 6 kwietnia 2022 – 5 maja 2022
 • 1 lutego 2022 – 2 marca 2022

Okresy zamknięte obowiązują do momentu publikacji raportów okresowych.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 osoba pełniąca obowiązki zarządcze w Spółce (tj. członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu) nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych, lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego.

Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem MAR, osobom mającym dostęp do informacji poufnej, przed jej opublikowaniem, zakazane jest w szczególności:

 • wykorzystanie informacji poufnych,
 • ujawnianie informacji poufnych osobom i podmiotom nieuprawnionym,
 • udzielanie rekomendacji lub nakłanianie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
 • dokonywanie transakcji na papierach wartościowych emitowanych przez Spółkę oraz instrumentach finansowych z nimi powiązanych, usiłowanie dokonania takich transakcji, jak również modyfikowanie lub anulowanie zleceń po wejściu w posiadanie informacji poufnych.

 

Zezwolenie Osobie Pełniącej Funkcje Zarządcze na dokonywania transakcji na akcjach Spółki w okresie zamkniętym

Osoba pełniąca obowiązki zarządcze w Spółce ma prawo prowadzić obrót w okresie zamkniętym, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki:

 • zajdzie jedna z okoliczności, o których mowa w art. 19 ust. 12 rozporządzenia MAR, tj.
 • zaistnienie wyjątkowych okoliczności wymagające natychmiastowego zbycia akcji, albo
 • z powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji pracowniczych, programów oszczędnościowych, kwalifikacji lub uprawnień do akcji lub też transakcji, w których korzyść związana z danym papierem wartościowych nie ulega zmianie lub cech transakcji z nimi związanych.
 • osoba pełniąca obowiązki zarządcze jest w stanie wykazać, że nie można dokonać określonej transakcji w innym momencie niż w okresie zamkniętym.

 

Wyjątkowe okoliczności

 • Spółka podejmując decyzję o udzieleniu zgody na przeprowadzenie natychmiastowej sprzedaży swoich akcji w okresie zamkniętym powinien dokonać indywidualnej oceny każdego wniosku pisemnego złożonego przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
 • Spółka ma prawo do udzielenia zgody na natychmiastową sprzedaż akcji jedynie w przypadku, gdy okoliczności takich transakcji można uznać za wyjątkowe.
 • Okoliczności uważa się za wyjątkowe, gdy są niezwykle pilne, nieprzewidziane i istotne oraz jeżeli ich przyczyna ma charakter zewnętrzny wobec osoby pełniącej obowiązki zarządcze, a osoba pełniąca obowiązki zarządcze nie ma nad nimi żadnej kontroli.
 • Badając, czy okoliczności opisane w pisemnym wniosku są wyjątkowe, Spółka oprócz innych wskaźników uwzględni, czy i w jakim stopniu osoba pełniąca obowiązki zarządcze:
 • w momencie składania wniosku musi wypełnić zobowiązanie finansowe lub zaspokoić roszczenie finansowe możliwe do wyegzekwowania na drodze prawnej;
 • musi wypełnić zobowiązanie wynikające z sytuacji lub znajduje się w sytuacji, która zaistniała przed rozpoczęciem okresu zamkniętego i w której wymaga się płatności danej kwoty na rzecz osoby trzeciej, w tym zobowiązania podatkowe, a nie może wypełnić zobowiązania finansowego lub zaspokoić roszczenia finansowego za pomocą środków innych niż natychmiastowa sprzedaż akcji.

 

Obrót instrumentami finansowymi w okresie zamkniętym

Spółka ma prawo udzielić zgody osobie pełniącej obowiązki zarządcze na obrót na własny rachunek lub na rachunek osoby trzeciej w okresie zamkniętym między innymi, ale nie wyłącznie, w okolicznościach, w których ta osoba pełniąca obowiązki zarządcze:

 1. otrzymała lub przyznano jej instrumenty finansowe w ramach programu akcji pracowniczych, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki:
 • Spółka wcześniej zatwierdziła program akcji pracowniczych i jego warunki zgodnie z prawem krajowym, a w warunkach programu akcji pracowniczych określono moment udzielenia lub przyznania instrumentów finansowych oraz ich kwotę, lub podstawę wyliczenia takiej kwoty, oraz pod warunkiem że nie ma żadnych możliwości podejmowania decyzji w ramach swobody uznania;
 • osobie pełniącej obowiązki zarządcze nie przysługuje żadna swoboda uznania w zakresie przyjmowania udzielonych lub przyznanych instrumentów finansowych;
 • a. otrzymała lub przyznano jej instrumenty finansowe w ramach programu akcji pracowniczych, który ma miejsce w okresie zamkniętym, jeżeli zastosowano wcześniej zaplanowane i zorganizowane podejście w odniesieniu do warunków, okresowości, momentu udzielenia, grupy osób uprawnionych, którym przyznano instrumenty finansowe, i wartości instrumentów finansowych, które mają zostać udzielone; udzielenie lub przyznanie instrumentów finansowych odbywa się zgodnie z określonymi ramami regulacyjnymi, dzięki którym żadna informacja poufna nie może mieć wpływu na udzielenie ani na przyznanie instrumentów finansowych; 
 • b. korzysta z praw opcji, warrantów lub zamiany obligacji zamiennych przydzielonych jej w ramach programu akcji pracowniczych, w przypadku gdy termin ważności takich praw opcji, warrantów lub obligacji zamiennych przypada na okres zamknięty, a także dokonuje sprzedaży akcji nabytych w wyniku skorzystania z praw opcji, warrantów lub zamiany obligacji zamiennych, jeżeli spełnione zostaną wszystkie z następujących warunków:
 • osoba pełniąca obowiązki zarządcze powiadamia Spółkę o swojej decyzji o skorzystaniu z praw opcji, warrantów lub zamianie obligacji zamiennych co najmniej cztery miesiące przed upływem terminu ważności;
 • decyzja osoby pełniącej obowiązki zarządcze jest nieodwracalna;
 • osoba pełniąca obowiązki zarządcze otrzymała zezwolenie od Spółki przed otrzymaniem dochodu; 
 • c. uzyskuje instrumenty finansowe Spółki w ramach programu akcji pracowniczych, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki:
 • osoba pełniąca obowiązki zarządcze przystąpiła do programu przed okresem zamkniętym z wyjątkiem sytuacji, w których nie może przystąpić do programu w innym momencie ze względu na datę rozpoczęcia zatrudnienia;
 • osoba pełniąca obowiązki zarządcze nie zmienia warunków swojego uczestnictwa w programie ani nie odwołuje swojego uczestnictwa w programie w okresie zamkniętym;
 • operacje zakupu zorganizowano w wyraźny sposób zgodnie z warunkami programu, a osoba pełniąca obowiązki zarządcze nie ma żadnego prawa ani prawnej możliwości ich zmiany w okresie zamkniętym, lub operacje zakupu zaplanowano w ramach programu w celu interwencji w określonym dniu, który przypada w okresie zamkniętym; 
 • d. przenosi lub otrzymuje, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, pod warunkiem że instrumenty przenoszone są między dwoma rachunkami osoby pełniącej obowiązki zarządcze i że takie przeniesienie nie skutkuje zmianą ceny instrumentów finansowych; 
 • e. nabywa kwalifikacje lub uprawnienia do akcji Spółki, a ostatni dzień takiego nabycia na mocy umowy spółki lub wewnętrznych przepisów Spółki przypada w okresie zamkniętym, pod warunkiem że osoba pełniąca obowiązki zarządcze przedłoży Spółce dowód potwierdzający powody, dla których to nabycie nie miało miejsca w innym czasie, a Spółka uzna przedstawione wyjaśnienie za odpowiednie.
Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (http:/www.vigo.com.pl/) w zakładce “Relacje inwestorskie”.