Korekta raportu bieżącego ESPI nr 14/2020 w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2020 roku.

Raport bieżący 14/2020/K z dnia 01.06.2020 roku

Zarząd VIGO System S.A. w związku z zaistnieniem omyłki w treści dokumentu „Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIGO System S.A.” w projekcie uchwały nr 2/25/06/2020 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonuje stosownych korekt.

Punkt 14 projektu uchwały przyjmuje następujące brzmienie:

„14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Polityki Wynagrodzeń dla Zarządu i Rady Nadzorczej VIGO System S.A”

Dodano następujące podpunkty do tejże uchwały:

„15. Wolne wnioski

16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”

Pozostała treść „Projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VIGO System S.A.” pozostaje bez zmian.

Prawidłowy dokument stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Projekty uchwał na ZWZ 2020

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 623) oraz § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku, poz. 757).