Nabycie akcji Emitenta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 16/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku

Zarząd emitenta, tj. VIGO System S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 22 czerwca 2020 roku uzyskał zawiadomienie od Pana Przemysława Danowskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, o nabyciu przez niego w dniu 22 czerwca 2020 roku 110 akcji Emitenta za średnią cenę 440,00 PLN za akcję. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie P. Danowski

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).