Otrzymanie przez Spółkę dofinansowania projektu – istotny element realizacji Strategii.

Raport bieżący nr 4/2021 z dnia 26.03.2021 r.   Zarząd Spółki VIGO System S.A.(„Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym […]

Raport bieżący nr 4/2021 z dnia 26.03.2021 r.

 

Zarząd Spółki VIGO System S.A.(„Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze Spółką – liderem konsorcjum umowy o dofinansowaniu projektu badawczego, „Technologie układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni”, numer umowy: TECHMATSTRATEG-III/0026/2019-00 w ramach programu „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. VIGO System S.A. jest Liderem konsorcjum, w skład którego wchodzi także Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej oraz Politechnika Warszawska.
Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych Projektu wynosi 29 255 381,61 zł, zaś wysokość dofinansowania wynosi 26 564 942,41 zł, co stanowi 90,80 % całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Koszty kwalifikowane Emitenta wynoszą 9 491 817.87 zł, zaś dofinansowanie dla Spółki wynosi 6 801 378.67 zł.
Czas trwania Projektu i dofinansowania zarazem wynosi 36 miesięcy. Realizacja Projektu rozpocznie się 01.04.2021 r.
Wynikiem projektu będzie innowacja w postaci specjalizowanych układów fotoniki scalonej (ASPIC) przeznaczonych do pracy w zakresie średniej podczerwieni, MIR (3-5,5 μm).
Planowany do realizacji, w ramach projektu demonstrator będzie układem wielokanałowego nadajnika/odbiornika, pracującego na co najmniej 3 długościach fali i przeznaczonego do detekcji związków chemicznych (np: CO2, NOx, SOx) lub do łączności w otwartej przestrzeni.
Projekt pozwoli na stworzenie innowacyjnej platformy technologicznej układów ASPIC na zakres MIR, a następnie w wyniku planowanego wdrożenia na projektowanie i produkcję układów fotoniki scalonej o zróżnicowanych parametrach, odpowiadających zmiennym potrzebom klientów, zgodnie z koncepcją przemysłu 4.0.
Emitent informował o umieszczeniu Projektu na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2020 r.
Mając na uwadze wartość uzyskanego dofinansowania Emitent ocenia, iż będzie ono miało istotne znaczenie z punktu widzenia sytuacji finansowej, realizacji strategii i perspektyw rozwoju Emitenta.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).