Sprawozdanie finansowe za I półrocze

Skrócony raport półroczny VIGO System S.A. oraz raport niezależnego biegłego rewidenta