Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 roku

Skrócony raport półroczny VIGO System S.A. oraz raport niezależnego biegłego rewidenta

Skrócony raport półroczny VIGO System S.A. oraz raport niezależnego biegłego rewidenta

Skrócony raport półroczny VIGO System S.A za I półrocze 2019 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego raportu półrocznego  VIGO System S.A. za I półrocze 2019 roku