Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale podstawowym Udział w ogólnej liczbie głosów
Józef Piotrowski 86 650 11,89% 11,89%
Xarus Holdings Limited 72 150 9,90% 9,90%
Investors TFI 71 188 9,77% 9,77%
Janusz Kubrak 48 100 6,60% 6,60%
Mirosław Grudzień 37 200 5,10% 5,10%
Pozostali 413 712 56,74% 56,74%
Razem 729 000 100%* 100%*

*Ze względu na zaokrąglenia suma procentowych udziałów w akcjonariacie może nie sumować się do 100%