Zapytanie ofertowe nr MRN-WS/7 z dnia 27 października 2021 r. dostawę gazu PH3

Zamawiający: VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym).

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Nowe przezroczyste elektrody dla laserów VCSEL” w ramach konkursu „M-era-Net” akronim projektu TRAVEL współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego gazu – fosforowodoru (PH3), którego szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego

Termin realizacji Zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: 15 grudnia 2021 r.
Termin realizacji zamówienia jest zastrzeżony na korzyść Wykonawcy. Wykonawca może, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego, dostarczyć zamówiony towar przed wskazanym wyżej terminem, jednak nie wcześniej niż w dniu
1 grudnia 2021 r.
Dostawa zostanie zrealizowana wyłącznie w dniu roboczym, tj. od poniedziałku do piątku, bez sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 3 listopada 2021 r.

Zasady postępowania opisane są szczegółowo w załączonym pliku w wersji polskiej i angielskiej.