Zapytanie ofertowe nr SDM-WG/13 z dnia 9 lutego 2021 r. na dostawę obudów do detektorów i modułów, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19, umowa o dofinansowanie z dnia 3 grudnia 2019 r. nr MAZOWSZE/0090/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego obudów do detektorów i modułów, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Szczegóły postępowania w załączonym pliku Zapytanie ofertowe.

Termin realizacji Zamówienia:
6 tygodni od dnia złożenia zamówienia (zawarcia umowy).
Zamawiający wymaga zastosowania zasady dostawy DAP Incoterms 2020. DAP (Delivered at Place) tj. za moment dostarczenia towaru uznaje się pozostawienie go do dyspozycji kupującego na terenie wskazanym przez kupującego.

Termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 16 lutego 2021 r.
2. Wykonawca powinien być związany złożoną ofertą przez okres co najmniej 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym Zamawiający informuje o rozstrzygnięciu postępowania, najlepszą ofertę złożyła firma:

KEMI Z.P.W.K.Dawid
03-604 Warszawa, ul. Spójni 4