Zapytanie ofertowe nr SDM-WG/14 z dnia 9 lutego 2021 r. na dostawę obudów do detektorów i modułów, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19, umowa o dofinansowanie z dnia 3 grudnia 2019 r. nr MAZOWSZE/0090/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego obudów do detektorów i modułów, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji Zamówienia:
8 tygodni od dnia złożenia zamówienia (zawarcia umowy).
Zamawiający wymaga zastosowania zasady dostawy FOP Incoterms 2020. Zgodnie z zasadą FOP (Free on Board),towar zostaje załadowany na pokład wyznaczonego przez kupującego statku, w określonym dniu i w formie wymaganej przez zarząd portu.

Termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 26 lutego 2021 r.
2. Wykonawca powinien być związany złożoną ofertą przez okres co najmniej 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.