Zapytanie ofertowe nr SDM-WG/22 z dnia 19 kwietnia 2021 r. dot. dostawy do siedziby Zamawiającego związków metaloorganicznych w specjalistycznych pojemnikach (bubbler)

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19, umowa o dofinansowanie z dnia 3 grudnia 2019 r. nr MAZOWSZE/0090/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego związków metaloorganicznych w specjalistycznych pojemnikach (bubbler), zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Do 8 tygodni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga zastosowania zasady DAP Incoterms 2020. Zgodnie z zasadą DAP (delivery at place), dostawa jest uznawana za zrealizowaną w momencie dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 26 kwietnia 2021 r.

Wszelkie szczegóły proceduralne znajdują się w Zapytaniu Ofertowym.

UWAGA! W dniu 29.04.2021 r. Zamawiający opublikował rozstrzygnięcie postępowania.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym Zamawiający informuje o rozstrzygnięciu postępowania, najlepszą ofertę złożyła firma:
DOCKWEILER CHEMICALS GmbH
Emil-von-Behring Strasse 76
Goerzhaeuser Hof | Gebaeude M217
35041 Marburg | Germany