Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/63 z dnia 29 października 2021 r.

Zamówienie: Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy pomiarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwóch procesów pasywacji struktur III-V, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i wymogami wynikającymi z niniejszego Zapytania Ofertowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.
Zamawiający przewiduje realizację zamówienia partiami. Wykonawca powinien zrealizować daną partię zamówienia w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania próbki, przekazanej przez Zamawiającego.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia:  5 listopada 2021 r.

 

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO System Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Szczegółowy opis Zapytania ofertowego znajduje się w załącznikach do publikacji.