Zapytanie ofertowe nr TSM-WS/2 z dnia 4 grudnia 2020 r. na dostawę części grafitowych reaktora MOCVD Aixtron AIX2800 G4 zmienione w dn. 14.12.2020 r.

W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają dostawę

części grafitowych reaktora MOCVD Aixtron AIX2800 G4

–  Zamawiający – VIGO SYSTEM S.A.  –  zaprasza do przedstawienia oferty zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym załączonym do ogłoszenia.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

16 tygodni od dnia złożenia zamówienia.

Termin składania ofert: 17.12.2020 r. 

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO System Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami załączono w wersji polskiej i angielskiej.

Uwaga! W dniu 8.12.2020 r. Zamawiający dokonał poprawki w postaci zmiany nazwy załączonego pliku z ENG_Ann_1_Offer-form-ENG-1.docx na ENG_Att_2-Power-of-attorney-form-1.docx – plik pozostał niezmieniony i zawiera pełnomocnictwo w wersji angielskiej (zgodnie z pierwotną publikacją). Zmiana nie powoduje przedłużenia terminu składania ofert.

Uwaga w dniu 11.12.2020 r. Zamawiający zmienił treść Zapytania ofertowego zgodnie z listą zmian zawartą w załączniku. Zmieniane pliki opatrzone są datą zmiany.

Uwaga w dniu 14.12.2020 r. Zamawiający zmienił treść Zapytania ofertowego zgodnie z listą zmian zawartą w załączniku. Zmieniane pliki opatrzone są datą zmiany.

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 17.12.2020 r.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pod nazwą „Technologie materiałów półprzewodnikowych dla elektroniki dużych mocy i wysokich częstotliwości” w ramach konkursu TECHMATSTRATEG1/2017, umowa o dofinansowanie z dnia 18 grudnia 2017 r. nr TECHMATSTRATEG1/346922/4/NCBR/2017 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

W dniu 18.12.2020 r. Zamawiający informuje że najlepsza ofertę złożył:

AIXTRON SE

Dornkaulstraße 2

52134 Herzogenrath

Niemcy