Zapytanie ofertowe nr ZOZ-4_21 z dnia 12 lutego 2021 r. na dostawę stanowiska do optycznego pomiaru in- situ oraz hodowanych warstw epitaksjalnych – prędkości wzrostu tellurku kadmowo – rtęciowego w technologii MOCVD w siedzibie Zamawiającego, wg. Wymogów i specyfikacji technicznej zawartej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem rozruchowym pracowników, towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Wdrożenie opracowanej w ramach projektu “Narażenia” technologii produkcji chipów detekcyjnych” (numer naboru: POIR.03.02.02-IP.04-00-N51/18, umowa o dofinansowanie z dnia 30 lipca 2019 r. nr POIR.03.02.02-00-1638/18-00) w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, wraz z montażem i uruchomieniem, stanowiska do optycznego pomiaru in- situ oraz hodowanych warstw epitaksjalnych – prędkości wzrostu tellurku kadmowo – rtęciowego w technologii MOCVD w siedzibie Zamawiającego, wg. Wymogów i specyfikacji technicznej zawartej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w załącznikach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

  • Termin składania ofert
    • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 lutego 2021 r.
    • Wykonawca powinien być związany złożoną ofertą przez okres co najmniej 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Termin realizacji Zamówienia: 16 tygodni od dnia podpisania umowy.

Z uwagi na ograniczoną funkcjonalność portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Zamawiający wszelkie zmiany dokumentacji Zapytania Ofertowego oraz bieżący, aktualny stan dokumentacji Zapytania Ofertowego będzie publikował  na przedmiotowej stronie.

Rozstrzygnięcie. W dniu 22.02.2021 r. najlepszą ofertę złożył:

LayTec Aktiengesellschaft, Seesener Str. 10-13 10709 Berlin, Niemcy

Oferta z dnia 22.02.2021 r. Oferta została przedstawiona w kwocie
Euro w wysokości 59 500,00 netto.