Zapytanie ofertowe PMR-3_22 z dnia 9 czerwca 2022 r. na dostawę pipet jednokanałowych z akcesoriami

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Opracowanie wysokotemperaturowych detektorów podczerwieni wykorzystujących wzmocnienie plazmonowe (akronim PEMIR)” wybranego w ramach 4. Konkursu Programu Współpraca Polska – Turcja współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr. Umowy: POLTUR4/PEMIR/2/2021 Zamawiający – VIGO System S.A. – zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pipet jednokanałowych, których szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Termin realizacji Zamówienia: 1 tydzień od dnia złożenia zamówienia.

Termin realizacji zamówienia obejmuje przekazanie towaru Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego.

 

Termin składania ofert – 14 czerwca 2022 r.

 

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO System Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Zamawiający załącza Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

UWAGA!

w dniu 15 czerwca 2022 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy:

LAB EMPIRE Sp. z o.o.

ul. Borowa 1C, 35-232 Rzeszów