Zapytanie ofertowe SDM-WG/11 z dnia 23 grudnia 2020 r. na dostawę półprzewodnikowych płytek podłożowych według parametrów określonych przez Zamawiającego

W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają dostawę półprzewodnikowych płytek podłożowych według parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający – VIGO SYSTEM S.A.  –  zaprasza do przedstawienia oferty zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 8 tygodni od dnia złożenia zamówienia.

Zamawiający wymaga zastosowania zasady dostawy DAP  Incoterms 2020. DAP (delivery at place) tj. za moment dostarczenia towaru uznaje się do miejsca – siedziby Zamawiającego.

Termin składania ofert: do 30.12.2020 r.

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO System Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym załączonym do ogłoszenia.

Zapytanie ofertowe przedstawiono w języku polskim i angielskim.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO System Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19, umowa o dofinansowanie z dnia 3 grudnia 2019 r. nr MAZOWSZE/0090/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

UWAGA!

W dniu 07-01-2021 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania, najlepszą ofertę złożyła firma:
Powerway Wafer Co.,Limited
(Xiamen Powerway Advanced material Co.,Limited.)