Zapytanie ofertowe SDM-WG/20 z dn. 22 marca 2021 r. na dostawę chłodziarek termoelektrycznych

W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia dostawcy towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „„Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19, umowa o dofinansowanie z dnia 3 grudnia 2019 r. nr MAZOWSZE/0090/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Zamawiający – VIGO System S.A. – zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego chłodziarek termoelektrycznych, których szczegółowy opis w tym ilośći, znajduję się w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego

Termin realizacji Zamówienia:

Najszybciej jak to możliwe nie później niż  8 tygodni od dnia złożenia zamówienia.Zamawiający wymaga zastosowania zasady dostawy FCA Incoterms 2020. FCA (free carrier) tj. za moment dostarczenia towaru uznaje się pozostawienie go do dyspozycji kuriera lub innej osoby wyznaczonej przez kupującego na terenie wskazanym przez dostawcę.

Termin składania ofert 29.03.2021 r. 

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO System Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Zamawiający załącza Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w wersji angielskiej oraz polskiej.

W dniu 31.03.2021 r.  Zamawiający rozstrzygnął przetarg. Najlepszą ofertę złożyła:

RMT Ltd.
603152 Nizhniy Novogrod, Rosja
Floor 4-5, 22D Larina Str.