Zapytanie ofertowe SDM-WS/39 z dnia 15 marca 2021 r. na dostawę półprzewodnikowych płytek podłożowych zgodnie ze specyfikacją Zamawiającego

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa półprzewodnikowych płytek podłożowych, których szczegółowy opis znajduję się w załączniku nr 1 i nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Szczegółowy opis procedury znajduje się w Zapytaniu ofertowym.

Termin realizacji Zamówienia:
Do 3 miesięcy od dnia złożenia zamówienia. Za termin realizacji uznaje się dostawę co najmniej do miejsca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanego przez Wykonawcę wg reguły co najmniej CIP Incoterms 2020 .

Termin składania ofert 22 marca 2021 r. 

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO System Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że najlepszą ofertę złożyła:

JX Nippon Mining & Metals Europe GmbH

Neue Mainzer Straße 20

60311 Frankfurt am Main, Niemcy.