Zapytanie ofertowe z dnia 11 marca 2021 r. nr SDM-WS/38 na wykonanie pomiarów trzech próbek – struktur epitaksjalnych materiałów półprzewodnikowych III-V techniką HRTEM

Zamawiający: VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179.

Przedmiotem Zamówienia jest preparatyka i pomiar próbek struktur niezbędnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomiarów trzech próbek – struktur epitaksjalnych materiałów półprzewodnikowych III-V techniką HRTEM (High resolution transmission electron microscopy) z wykorzystaniem mikroskopu z podwójną korekcją abberacji sferycznej wyposażonego w układ detektorów EDS (Energy dispersive x-ray spectroscopy) oraz detektor HAADF (High-angle annular dark-field) – szczegółowy opis znajduje się w załączniku numer 1 do Zapytania ofertowego.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 40 dni od dnia zawarcia umowy.

Termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 18 marca 2021 r.

Zamawiający informuje, że w dn. 17.03.2021 r. wpłynęło pytanie odnoszące się do zmiany treści wzoru umowy. W dn. 18.03.2021 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi zgodnie z załączonym plikiem. “Zamawiający odpowiedz 18032021”

 

Rozstrzygnięcie- najlepsza oferta:

Nanores Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław