Zapytanie ofertowe z dnia 21 stycznia 2021 r. nr SDM-WG/12 dotyczące dostawy elementów mechanicznych potrzebnych do budowy stanowiska pomiarowego paneli PCB zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO System Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19.

Zamawiający: VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego elementów mechanicznych potrzebnych do budowy stanowiska pomiarowego paneli PCB, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie udostępniony Wykonawcom, ubiegającym się o udzielenie przedmiotowego zamówienia, po podpisaniu Umowy o Zachowaniu Poufności, o której mowa w pkt 4.1 niniejszego Zapytania Ofertowego. Zakres dokumentacji objętej umową poufności znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 1 lutego 2021 r.

Termin realizacji: 3 tygodnie od dnia złożenia zamówienia.

Szczegółowa procedura zapytania ofertowego znajduje się w załącznikach.

UWAGA!
W dniu 02.02.2021 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania, najlepszą ofertę złożyła firma:
Narzędziownia Pryciński
Feliksów, ul. Stołeczna 121
05-083 ZABORÓW
NIP 522271391