ZAPYTANIE OFERTOWE MN-WS/3 Z DNIA 24 CZERWCA 2021 R. NA DOSTAWĘ ZWIĄZKÓW METALOORGANICZNYCH W SPECJALISTYCZNYCH POJEMNIKACH

Szanowni Państwo,

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Długofalowe lasery VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Lasers) do transmisji światłowodowej” (akronim WikiNet), wybranego w ramach VII konkursu polsko-izraelskiego, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – umowa z dnia 9 lutego 2021 r. nr NCBR/VII/PL-IL/1/2020.

Zamawiający – VIGO System S.A. – zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa związków metaloorganicznych w specjalistycznych pojemnikach (bubbler), zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 – prosimy o przedstawienie oferty – zgodnie z załączonym Zapytaniem Ofertowym i opisem przedmiotu zamówienia.

 

Oczekujemy na oferty zgodnie z załączonym formularzem oferty (opatrzonym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, wraz z dokumentami potwierdzającymi sposób reprezentacji).

Termin składania ofert: 30 czerwca 2021 r.

Ofertę należy złożyć: 1) na piśmie w siedzibie Zamawiającego: VIGO System Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ale jeżeli oferta zostanie wysłana pocztą, decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego,
lub 2) drogą elektroniczną na adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl, z zastrzeżeniem maksymalnego rozmiaru jednej wiadomości 25 MB.
lub 3) pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem, z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekraczać 25 MB – w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną, o której mowa w pkt 2) i 3) w celu zachowania terminu składania ofert, decydującą datą jest data rejestracji wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego, z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

UWAGA!
W dniu 01.07.2021 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia postępowania. Najlepszą ofertę złożyła firma:

DOCKWEILER CHEMICALS GmbH
Emil-von-Behring Strasse 76
Goerzhaeuser Hof | Gebaeude M217
35041 Marburg | German